Samværspolitik

Samværspolitik for medarbejdere i

Skjern Pinsekirkes Børn og Unge (SPBU)

 

 

Begrundelse:

For at forebygge misbrug af børn i SPBU eller uberettiget anklage af

medarbejdere i SPBU, skal følgende læses indgående.

Derefter ønskes medarbejderens tilsagn og en underskrevet

samtykkeerklæring til brug ved indhentelse af oplysninger i det centrale

kriminalregister til en såkaldt ’børneattest’. Oplysningerne er

beskyttet af registerloven. Det er strafbart uberettiget for alle som

ser børneattester at videregive oplysninger om evt. misbrug til andre

(herunder medarbejderen, menighedens ledelse eller forældre til børn i

SPBU).

 

Fakta:

Man regner med, at ca. 10 % af alle børn bliver udsat for overgreb og

krænkelser af større eller mindre grad. Det skal nævnes, at langt de

fleste overgreb af børn foregår i hjemmet.

Bliver et barn udsat for overgreb eller krænkelse, er det et af de

største tillidsbrud et barn kan opleve og det vil forfølge barnet resten

af livet.

 

Med overgreb/krænkelse menes:

Krænkelser kan være hvor der anvendes mental eller fysisk magt, vold og

/ eller seksuelle overgreb. Seksuelle overgreb traumatiserer mest. Med

sidstnævnte menes, at barnet eller den unge inddrages i seksuelle

handlinger, som han/hun udviklingsmæssigt ikke er i stand til at forstå,

og som det pågældende barn derfor er ude af stand til at give et

kvalificeret tilsagn om at ville være med til eller ej. Der kan også

være tale om seksuelle handlinger, som de unge blot ikke ønsker at

deltage i.

Det er strafbart at have nogen form for seksuel omgang med børn og unge

under 18 år, hvis man har status som underviser, opdrager eller har en

overlegenhed i kraft af alder og status. Det vil sige, den position som

en medarbejder i SPBU har i forhold til medlemmerne i SPBU.

 

Underretningspligt:

Alle mennesker har underretningspligt. Dvs. at: den, der får kendskab

til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre

opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling

eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i

fare, har pligt til at underrette kommunen (servicelovens § 154). Hvis

du som SPBU-medarbejder får kendskab til noget, som blot bringer dig i

tvivl om, hvorvidt der er tale om forhold som kan nødvendiggøre

underretning, så er dit første skridt i processen, at kontakte din

nærmeste SPBU-leder. Denne tager under alle omstændigheder kontakt til

kirkens ledelse, som tager stilling til, om der skal finde underretning

sted og om sagen evt. skal meldes til politiet.

Personer som har skærpet underretningspligt i kraft af deres profession,

har udelukkende dette i deres professionelle virke og altså ikke i

kirkelig sammenhæng.

 

Forholdsregler i omgangen med børn:

Vi ønsker en varm atmosfære i SPBU, hvor børnene føler sig velkomne og

elsket. Der er plads til knus og kram så længe man bruger sin sunde

fornuft og gør alting åbenlyst og gennemskueligt.

 

Almindelige forholdsregler:

Ved samtale, forbøn eller lign. bliv i rummet sammen med de andre børn –

træk dig evt. over i et hjørne.

Ved toiletbesøg, lås dig ikke inde på toilettet med barnet, men stå

udenfor med åben dør/ dør på klem.

Vær opmærksomme på børns leg med hinanden. Nogle børnehaver accepterer

nøgenlege mellem børn, men dette må ikke foregå i SPBU. Stop det med det

samme og orienter nærmeste leder og kirkens ledelse. Sammen tages

stilling til, om evt. forældre skal informeres.

Er du i tvivl – kontakt din leder i arbejdsgrenen.

 

SPBU arrangementer:

Altid to medarbejdere, så du ikke er alene med barnet.

Tydelig identificering af medarbejdere i børnekirken.

 

SPBU på lejr:

Piger og drenge sover adskilt.

Medarbejdere putter børn for åben dør.

Undgå at være alene med børn på afsides steder.

Hvis børn bliver bange og skal putte helt tæt eller du er nødt til at

hjælpe et barn med bad, toiletbesøg el.lign. intime situationer, sørg

for at en leder er orienteret.

 

 

Hvis du i dit arbejde i SPBU oplever…

Børn som signalerer eller fortæller om misbrug, lov aldrig barnet

tavshed! Lad være med at diskutere det med medarbejdere eller andre, men

gå til din nærmeste leder i SPBU og drøft situationen. SPBU-lederen

drøfter under alle omstændigheder sagen med kirkens ledelse. Der vil så

blive taget stilling til om underretningspligten til de sociale

myndigheder skal sættes i værk.

 

Medarbejdere som har mistænkelig adfærd overfor et eller flere børn.

Kontakt da straks din leder i SPBU. SPBU-lederen drøfter under alle

omstændigheder sagen med kirkens ledelse. Denne vil tage stilling til om

der er tale om begrundet mistanke og tage aktion og evt. orientere de

rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Diskuter ikke personen med

medarbejdere, forældre, presse eller andre personer.

 

De to vigtigste tommelfingerregler er: informer så få som muligt og

informer kirkens ledelse så hurtigt som muligt.

 

Børn som krænker andre børn – det være verbalt, psykisk eller fysisk.

Stop det med det samme og kontakt dernæst din nærmeste leder i SPBU; som

vil tage kontakt til forældre, relevante myndigheder eller andre

instanser.

 

Situationer hvor du er i tvivl om hvad du skal gøre – kontakt din

nærmeste leder i SPBU.

 

Ledere som har mistænkelig adfærd – kontakt menighedens ledelse, som vil

tage stilling til om der er tale om begrundet mistanke og tage aktion og

evt. orientere de rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Diskuter

ikke personen med medarbejdere, forældre, presse eller andre personer.

 

 

I alle tilfælde er vi frivillige børnemedarbejdere – oftest lægfolk -

hverken politi eller professionelle behandlere, hvorfor vi ønsker at

professionelle instanser tager sig af opklaring og opfølgning.

 

Du bedes underskrive vedlagte samtykkeerklæring og aflevere den til din

nærmeste leder i SPBU Den giver personen/-erne på erklæringen adgang til

en ”børneattest” fra rigspolitiet.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information kontakt venligst

nedenstående:

 

Tom Arendt Nielsen 61 35 48 53