Privatlivspolitik for kirken

Privatlivspolitik for Skjern Pinsekirke

 

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har

derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig,

hvordan vi behandler dine data.

Skjern Pinsekirke er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata

behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Tom Arendt Nielsen

Adresse: Gribsøvej 8 7200 Grindsted

CVR: 34 55 13 16

Mail: info@toms-total.dk

Website: skjern-pinsekirke.dk

 

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os,

oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket

formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af

dine persondata.

 

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre

kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Generelt indsamler vi seks typer af data:

1. Data om medlemmer

2. Data om frivillige

3. Data om modtagere af nyheds materiale

4. Data om deltagere i kirkens arrangementer

5. Data om økonomiske bidragsydere

6. Data om ansatte

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Ad 1, 2, 3, 4, 5 og 6: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og

e-mailadresse. Formålet er at administrere den relation til os, som du

har givet samtykke til eller vi har et lovlig grundlag til at indhente.

Ad 1, 2 og 6: oplysninger om strafbare forhold (børne attest) i

forbindelse med arbejde og ledelse af børn.

Ad 5: For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker

skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug

for vores indberetning til Skat, samt evt. forpligtelseserklæringer og

dokumentation for overholdelse af forpligtelseserklæring.

Ad 6: Vi opbevarer ansættelseskontrakt, konto nr. og cpr-nummer til brug

for den lovpligtige indberetning til Skat.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være

andre kilder, fx:

Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling

af løn

Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en

lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine

oplysninger

At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

2

Formålene med at behandle oplysninger om medlemmer er:

At behandle medlemsoplysninger

At vi kan drive aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op

på dem

At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

At administrere din relation til foreningen i henhold dennes vedtægter

og vilkår for medlemmer – herunder at informere og sende nyhedsbrev

 

Formålene med at behandle oplysninger om frivillige er:

At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og

kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling

At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at

indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn

under 15 år)

At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

At administrere din relation til foreningen – herunder at informere og

sende nyhedsbrev

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund

af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter

At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen.

At opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder

fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

 

At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter

At kunne vise situationsbilleder/video fra konkret aktivitet eller

arrangementer

At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige

eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata

løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og

opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine

ændringer.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold

til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og

opbevaring af dine data.

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter,

om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som

frivillig eller som bruger:

Hvis ikke lovgivning eller myndigheder kræver andet sletter vi dine

oplysninger det Løbende år efter din medlemskab eller tilknytning til

foreningen. – vores fortegnelser og data gennemgås mindst en gang årlig

i første kvartal.

 

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de

formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag

for at indhente dem. (En indmeldelse og betalinger til arrangementer og

indsamlinger med angivende persondata via elektroniske overførelser,

betragter vi som et samtykke til de data som Ølgod Menigheds Center er

pligtige at indhente). Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores

legitime interesse i at behandle dine persondata.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år,

foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de

pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en

forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps

og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive

samtykke.

 

3

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give

samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os

besked om det.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører,

indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive

brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for

videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at

videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Samarbejdspartnere og aktører fremgår af ”Skjern Pinsekirkes Persondata

fortegnelse”

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om

informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder

instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at

blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret

offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til

dem.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler

om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få

oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager

data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om

dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

(dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre

personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og

immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores

kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har

du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os

om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine

persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du

mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål,

som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også

kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid

med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine

persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i

så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine

persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine

persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en

indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre

med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine

personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330

København K.

 

Denne politik er senest opdateret den 14. juni 2018